Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.01.2020 10:38:47 

Asociácia výchovných poradcov

Žiadne data alebo nastavenie...

Po dlhšej dobe sme späť. Už sme potrebovali odstup od našej problematiky. Do nového roku 2020 Vám želáme chápavých nadriadených, spolupracujúcich žiakov a rodičov a veľa elánu :)

      

 
 

                                                                               

       Asociácia výchovných poradcov prešla za posledné roky veľký kus cesty za zviditeľnením sa. Máme svoje zastúpenie v expertných tímoch na Ministerstve školstva, vo Výskumnom ústave psychológie a patopsychológie v Bratislave, na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, EUROGUIDANCE. Prizývaní sme pravidelne s hlavnými príspevkami na odborné konferencie Ministerstva hospodársva, EURES, Zväzu automobilového priemyslu a iných významných inštitúcií. Kariérové poradenstvo, ktoré je súčaťou našej dennodennej práce zažíva renesanciu, a tak sa snažíme využiť všetky dostupné možnosti, aby ste to pocítili Vy sami v podobe nových metodík, školení. Budeme Vás priebežne informovať ako sa nám úspešne darí aj naďalej.

      Ďakujeme za doterajšiu podporu v akejkoľvek podobe - morálnej,  praktickej, finančnej a veríme, že si Vašu priazeň zachováme aj naďalej.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ASOCIÁCIA VÝCHOVNÝCH PORADCOV
 
Association of Educational Counsellors  
 
 
 
 
Základom našej filozofie je motto:
 
 
„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“
 
 
 
To znamená poskytnúť každému žiakovi komplex individuálneho poradenstva, návrhov riešení a možnosť voľby.
 
 
Na slovenských školách pôsobí približne 2 000 výchovných poradcov, ktorí sú pripravení poradiť, pomôcť každému žiakovi, rodičovi a pedagógovi. 
 
AVP je občianske združenie, ktorého členmi sú poradenskí pracovníci pôsobiaci vo vzdelávacích a poradenských inštitúciach poskytujúcich výchovné, študijno-profesijné a kariérové poradenstvo.
 
 Základným cieľom AVP je aktívne napomáhať pri realizácii Deklarácie práv dieťaťa v podmienkach školy, spolupodieľať sa na formovaní osobnostného, vzdelávacieho , vývinu detí, vrátane profesionálnej orientácie a kariérovej výchovy.
 
V súčasných podmienkach sa aktívne podieľa na formovaní moderného integrovaného výchovného a poradenského systému v našej krajine.
 
 Od svojho vzniku, v roku 1992, obhajuje a presadzuje odborné, profesijné a spoločenské záujmy svojich členov, dbá na vytváranie vhodných podmienok na prácu výchovných poradcov v školách.
Spolupracuje s príslušnými inštitúciami pri tvorbe odborných, organizačných a legislatívnych opatrení v oblasti výchovného poradenstva v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike a za tým účelom predkladá pripomienky, návrhy a podnety.
Realizuje prieskumnú a analytickú činnosť o stave, aktuálnej úrovni a potrebách výchovných poradcov a metodikov pre výchovné poradenstvo v praxi. Poskytuje MŠ SR, orgánom štátnej správy a samosprávy získané informácie.
AVP sa usiluje o členstvo v popredných domácich i zahraničných organizáciách, ktoré majú vo svojom programe podobné ciele a spolupracuje s nimi vo forme vzájomných dohôd.  
 
Najvyšším orgánom AVP je konferencia AVP, ktorá sa koná raz za štyri roky, prípadne mimoriadna konferencia. Koordinačným a riadiacim orgánom AVP je Informačno koordinačná rada, zložená po dvoch zástupcoch za každý kraj. Členovia IKR AVP vykonávajú činnosť bez nároku na odmenu, popri hlavnom zamestnaní.
 
 Členstvo je založené na báze dobrovoľnosti.
TOPlist