Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.01.2020 10:38:47 

Asociácia výchovných poradcov


Po dlhšej dobe sme späť. Už sme potrebovali odstup od našej problematiky. Do nového roku 2020 Vám želáme chápavých nadriadených, spolupracujúcich žiakov a rodičov a veľa elánu :)

Tu môžete nájsť potrebnú legislatívu pre prácu výchovného poradcu.

Všetky zákony, nariadenia a vyhlášky v plnom znení sú na :www.minedu.sk /regionálne školstvo/legislatíva

 

Zákony

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky

 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenia vlády SR

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z.z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

 Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 113/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného  prostredia

 
 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii

 Metodické pokyny 

Metodický pokyn č. 11/2009-R, ktorým sa mení metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009-R z 15. júla 2009

Metodický pokyn č. 10/2009-R, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Metodický pokyn č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Metodický pokyn č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy

 Metodický pokyn č.1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy

Oznámenie o oprave chyby v prvej vete v čl. 3 ods. 1 v Metodickom pokyne č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy

Oznámenie o ďalšej oprave chyby v prílohe č. 1 k Metodickému pokynu č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy

Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

Oznámenia a opatrenia

 

TOPlist