Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.01.2020 10:38:47 

Asociácia výchovných poradcov


Po dlhšej dobe sme späť. Už sme potrebovali odstup od našej problematiky. Do nového roku 2020 Vám želáme chápavých nadriadených, spolupracujúcich žiakov a rodičov a veľa elánu :)

 

Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. (15. október 1920, Spišská Nová Ves - 18. marec 2018 Košice) je klasikom slovenskej psychológie, tvorcom teórie a zakladateľom systému psychologicko-výchovného poradenstva u nás založenom na koncepcii celoživotného / „biodromálneho“ poradenstva, považuje za ťažiskový význam spoluprácu psychológov a pedagógov.
 
 
 
 
Doc. Koščo je autorom koncepcie štúdia a obsahu vzdelávania psychologicko-výchovného poradenstva, poradenskej psychológie v študijnom odbore „psychológia“.
Najväčší význam jeho diela je v oblasti teoretickej vedy, akceptovaný v disciplíne „biodromálna psychológia“(zameraná na osobu / osobnosť, na jej existenciálnu sebarealizáciu pri plnení životných vývinových úloh a potrieb).
Biodromálny aspekt, rozpracovaný  v „biodromálnej  psychológii“; ide o medzinárodne akceptovanú  špecifickú oblasť „všeobecnej psychológie celoživotného vývoja“ (life span development psychology, counselling through the life span) a systému humanisticko-hoministických vied  (originálny terminus technicus). Aplikácia biodromálnej psychológie  v rámci Slovenska / Československa od r. 1965 v poradenskom systéme v školstve, modelovo akceptované aj v zahraničí. 
 
 

 
Charakteristika profesionálnych aktivít Doc. Košču:
Najvýznamnejšie diela:
V bohatej bibliografii (vrátane mnohých výskumných správ z úloh štátneho výskumu) sú najvýznamnejšie:
 • Dejiny psychológie – historický úvod do štúdia psychológie (1964),
 • Predmet a systém psychologických vied (spoluautor T. Pardel, 1975),
 • Poradenská psychológia (J. Koščo a kol., 1987).
Organizačná  činnosť:
 • V roku 1946 - zakladateľ pobočky Štátneho psychotechnického ústavu v Košiciach,
 • v r. 1947 spoluzakladateľ Psychologického odboru Matice Slovenskej,
 • v r. 1951 vedúci Psychologického pracoviska na Pedagogickej fakulte vPrešove,
 • v roku 1957 spoluzakladateľ Psychologického ústavu Filozofickej fakulty UK v Bratislave,
 • v r. 1967 inicioval a viedol Ústav psychológie profesionálneho vývinu a poradenstva pri rektoráte UK v Bratislave,
 • spoluautor koncepcie systému výchovného poradenstva na Slovensku (zavedenie funkcie výchovných poradcov v školách od r. 1963, Psychologické výchovné kliniky a Strediská pre voľbu povolania od r. 1966 ako predchodcovia dnešných Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
 • v r. 1965 – 1968 predseda celoštátnej (československej) Komisie pre výchovné poradenstvo,
 • v r. 1967 – 1968 predseda Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV,
 • v r. 1978 skoncipoval činnosť Komisie vlády SR pre výchovné poradenstvo a i.
Mnohé  aktivity Jozefa Košču (vedecko-výskumné, aj organizačné) presiahli hranice Slovenska, resp. Československa. Napríklad:
 • Zorganizoval a koncepčne viedol Medzinárodnú poradu expertov UNESCO k celoživotnému poradenstvu z Európy a Severnej Ameriky v r. 1972 v Bratislave.
 • Do informačnej publikácie Psychology around the World (Sexton-Misia, 1976) spracoval analýzu vývoja a stavu psychológie v Československu.
 • Vytvoril osobitnú integrálnu školu psychologického poradenstva, ktorú vysoko hodnotili renomovaní odborníci a príslušné pracovisko ocenili ako jedno z piatich najvýznamnejších na svete (Internat. Rev. of Applied  Psychol., 1977).

 

 
TOPlist